LPG Norge

Bil på gass sparer miljø

I Europa går millioner av biler på gass. Med LPG stasjoner over hele landet får nå også vi nordmenn tilgang til dette rimeligere og mer miljøvennlige drivstoffet. Mye av oljerikdommen er allerede hentet ut. Nå handler det om hvordan vi investerer oljekapitalen i fornuftige og helhetlige løsninger på energi- og miljøspørsmålene.

Å tenke nytt

Selv om Norge er blant verdens største gassprodusenter er gassbruk
relativt nytt her i landet. Det er ikke de store aktørene som har vært pådrivere i prosessen med å gi oss tilgang på vår egen Nordsjøgass, men nytenkende lokale ildsjeler over hele landet, som ser gass som det første reelle alternativet til olje. Denne kulturen, kompetansen og infrastrukturen som nå bygges opp rundt gass, vil også legge til rette for annen alternativ energi når denne er tilgjengelig.

Vi kan ikke sitte stille og vente på helt nye løsninger som først er realistiske om mange år, eller er så kostbare og lite effektive at de ikke blir tatt i bruk idag. Å bruke vår egen Nordsjøgass også her i landet er en god begynnelse.

Gass bedre for miljøet vårt

Gass reduserer utslipp fra kull- og olje
Kull og damp var grunnlaget for industrialiseringen på 17-1800-tallet. Så kom oljen, og sammen med nye maskiner og motorer, skapte det motoriserte samfunn vi kjenner i dag. Kullkraft har lav utnyttelsesgrad, og gir store globale CO2 utslipp og lokale forurensningsproblem. Men, i motsetning til olje, er det reserver for flere hundre år, prisen er lav, og ikke minst; kull utvinnes og brukes av store ikke-oljeproduserende land (f.eks Tyskland, Japan, Kina). Kull står fremdeles for over halvparten av jordens kraft-produksjon. Etter hvert som oljeproduksjonen nå faller og prisene stiger, vil kullbruken øke. Teknologien for rensing av kullutslipp er ennå ikke på plass, og det vil bli dyrt. Spesielt utviklingsland vil ikke ta denne kostnaden alene.

Utslipp fra gass er mindre enn fra olje, og reservene er vesentlig større. Gass er derfor avgjørende for å holde svært forurensende kullkraft i sjakk. Våre maskiner og motorer er basert på olje og de må fortsatt lenge " mettes" av fossilt drivstoff. Gass erstatter enkelt bensin og diesel, og er med sine ressurs- og miljøfordeler et opplagt alternativ fremover. Samtidig som vi også nå investerer i, og legger til rette for fornybart drivstoff, og totalt sett et lavere og mer effektivt forbruk.

Gass har 20% lavere CO2 utslipp enn oljeproduktene: bensin, diesel, fyringsolje, og 50% lavere enn kull. Olje- og spesielt kull, gir betydelige lokal forurensning - særlig i byene - av: NOX, CO, svovel og sotpartikler. Fra gass og norsk strøm er denne forurensningen nær null. Det produseres nå mer gass enn olje og reservene er vesentlige større. Det meste av vannkraften er utbygd, reservene er marginale og kostbare, samt at kapasiteten i vinterhalvåret er sprengt. Utbygging av fjernvarme basert på biobrensel, vindmøller etc. har høye kostnader og sine begrensninger i naturen. Det kan ha større klimaeffekt å investere alternativt i utlandet, enn i marginale og dyre nye norske prosjekter.

Gass utnytter 90-100% av energien
Produksjon av elektrisk kraft i Europa er basert på fossilt brennstoff, i hovedsak kull og olje. I kraftverk som kun utnytter 30-50% av energien, dvs. med 2-3 ganger høyere forbruk av fossilt brennstoff og CO2 utslipp, enn ved direkte bruk av gass. I Norge blir strøm produsert av fornybar- og CO2-nøytral vannkraft, men som en del av det europeiske kraftmarkedet blir heller ikke vårt strømforbruk karbonnøytralt.

Gass dobbelt så effektiv som strøm til oppvarming
Gass som alternativ til oppvarming ved bruk av strøm kan redusere vår import av mer forurensede europeisk kullkraft og frigjør ren norsk vannkraft for eksport til Europa. Dette med stor miljøgevinst for oss alle;

1 enhet gassbruk og CO2 utslipp i Norge frigjør 2 enheter norsk CO2 nøytral strøm, som gir 4 - 6 ganger lavere fossilt forbruk og CO2 utslipp i europeisk kraftproduksjon.

 

Translate »